/[pliva-si]/h/o_nas/zaposleni.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /h/o_nas/zaposleni.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Jun 29 09:44:25 2001 UTC (22 years, 9 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
support for html pages

1
2 <p><b>Predstavni&#154;tvo PLIVE d.d. <br>
3 v Ljubljani</b><br>
4 registrirano od 1.5. 2000.<b> PLIVA Ljubljana d.o.o</b><br>
5 registrirano podjetje <br>
6 od 1.8. 1992 <br>
7 <br>
8 <b>Direktor</b><br>
9 <b>mag. Ljiljana Zagorec, dipl. oec.</b> <br>
10 tel.: 01 436 95 53 Fax: 01 436 86 36 <br>
11 el. po&#154;ta: ljiljana.zagorec@pliva.si <br>
12 <br>
13 <b>Vodja marketinga in prodaje farmacevtike</b><br>
14 <b>Ur&#154;ka Oblak, mag. farm</b>. <br>
15 tel.: 01 436 86 18<br>
16 el. po&#154;ta: <br>
17 urska.oblak@pliva.si </p>
18 <p><b>Finance</b><br>
19 <b>Milan Vujinovi&egrave;, dipl. oec. </b><br>
20 tel.: 01 436 95 76<br>
21 el. po&#154;ta: milan.vujinovic@pliva.si <br>
22 <br>
23 <b>Vi&#154;ja medicinska svetovalka</b><br>
24 <b>Barbara Marolt &#142;u&#158;ek, dr. med. </b><br>
25 tel.: 01 436 86 18<br>
26 el. po&#154;ta:<br>
27 barbara.marolt@pliva.si Vodja registracijskega in medicinskega oddelka<br>
28 Nata&#154;a Andro&egrave;ec-Robi&egrave;, <br>
29 mag. farm. <br>
30 tel.: 01 436 86 18<br>
31 el. po&#154;ta: natasa.androcec@pliva.si <br>
32 <br>
33 Poslovna korespondentka<br>
34 Tanja Slobodnjak<br>
35 tel.: 01 436 86 18<br>
36 el. po&#154;ta:<br>
37 tanja.slobodnjak@pliva.si Medicinska svetovalka<br>
38 Radmila Lu&egrave;i&egrave;, dr. med.<br>
39 tel.: 01 436 86 18<br>
40 el. po&#154;ta:<br>
41 radmila.lucic@pliva.si <br>
42 <br>
43 Strokovna sodelavka <br>
44 za registracije<br>
45 Manca &#138;ef-Kri&#158;ani&egrave;, mag. farm.<br>
46 tel.: 01 436 86 18<br>
47 el. po&#154;ta: <br>
48 manca.sef-krizanic@pliva.si Proizvodi za za&#154;&egrave;ito rastlin<br>
49 Darinka Bauman ,<br>
50 dipl. ing. agrn <br>
51 el. po&#154;ta: darinka.bauman@pliva.si <br>
52 <br>
53 Psihofarmaki<br>
54 Irena Mastnak, mag. farm.<br>
55 tel.: 01 436 86 18<br>
56 el. po&#154;ta:<br>
57 irena.mastnak@pliva.si <br>
58 <br>
59 Zdravila za zdravljenje diabetesa <br>
60 Rosana Potokar, mag. farm. <br>
61 tel.: 01 436 86 18<br>
62 el. po&#154;ta: <br>
63 rosana.potokar@pliva.si <br>
64 <br>
65 <br>
66 Intim plus, dezinficijensi in diagnostika<br>
67 Andreja Kav&#154;ek, dipl. biol.<br>
68 tel.: 01 436 86 18<br>
69 el. po&#154;ta: <br>
70 andreja.kavsek@pliva.si <br>
71 <br>
72 Zdravila, ki so na voljo brez recepta<br>
73 Tatjana Hribar,<br>
74 dipl. ing. &#158;ivil. teh. <br>
75 tel.: 01 436 92 22<br>
76 el. po&#154;ta:<br>
77 tatjana.hribar@pliva.si <br>
78 <br>
79 Podro&egrave;je antibiotikov<br>
80 Zdenka Feren&egrave;ak, dipl. univ. biol.<br>
81 tel.: 01 436 86 18<br>
82 el. po&#154;ta: zdenka.ferencak@pliva.si <br>
83 <br>
84 Zdravila za uporabo v kardiologiji<br>
85 Erika Ko&#154;ir, mag. farm. <br>
86 tel.: 01 436 86 18<br>
87 el. po&#154;ta:<br>
88 erika.kosir@pliva.si <br>
89 <br>
90 Vi&#154;ja strokovna sodelavka<br>
91 Danica Berce, mag. farm.<br>
92 tel.: 01 436 86 18<br>
93 el. po&#154;ta: <br>
94 danica.berce@pliva.si <br>
95 <br>
96 Vi&#154;ja strokovna sodelavka<br>
97 Majda Marc, mag. farm.<br>
98 tel.: 01 436 86 18<br>
99 el. po&#154;ta: <br>
100 majda.marc@pliva.si <br>
101 <br>
102 Poslovni sekretar <br>
103 Jelka Primo&#158;i&egrave;<br>
104 tel.: 01 436 95 69<br>
105 el. po&#154;ta: jelka.primozic@pliva.si </p>
106 <p>Strokovna sodelavka<br>
107 Kristina Pahljina, dipl. ing. bioteh.<br>
108 tel.: 01 436 86 18<br>
109 el. po&#154;ta: kristina.pahljina@pliva.si </p>
110 <p>Strokovna sodelavka<br>
111 Maja Kova&egrave;i&egrave;, uni. dipl. mikrobiolog<br>
112 tel.: 01 436 86 18<br>
113 el. po&#154;ta: maja.kovacic@pliva.si </p>
114 <p>Strokovna sodelavka<br>
115 Brigita Tepu&#154;, dipl. ing.<br>
116 tel.: 01 436 86 18<br>
117 el. po&#154;ta: brigita.tepus@pliva.si </p>
118 <p>Strokovna sodelavka<br>
119 Andreja Podlogar, mag. farm.<br>
120 tel.: 01 436 86 18<br>
121 el. po&#154;ta: andreja.podlogar@pliva.si </p>
122 <p>Strokovni sodelavec<br>
123 Robert Pevec, mag. farm.<br>
124 tel.: 01 436 86 13 <br>
125 el. po&#154;ta: robert.pevec@pliva.si</p>
126 <p>Veterinarski izdelki<br>
127 Darja Bri&#154;nik, dr. vet. med.<br>
128 tel.: 01 436 92 22<br>
129 el. po&#154;ta: darja.brisnik@pliva.si</p>
130 <p>Sandra Giovani, dr. vet. med.<br>
131 tel.: 01 436 92 22 <br>
132 el. po&#154;ta: sandra.giovani@pliva.si</p>
133 <p>Splo&#154;ne informacije<br>
134 el. po&#154;ta: info@pliva.si<br>
135 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26