/[pliva-si]/h/domov/copyright.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /h/domov/copyright.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Tue Jul 17 16:12:49 2001 UTC (22 years, 9 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
copyright

1 <b>Copyright </b>
2 <p>Dokumenti, objavljeni na spletnih straneh podjetja PLIVA Ljubljana d.o.o, so
3 lahko reproducirani le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena
4 opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmno&#158;evati
5 ali kako druga&egrave;e raz&#154;irjati. </p>
6 <p>Podjetje PLIVA Ljubljana d.o.o se bo na vse na&egrave;ine trudilo zagotoviti
7 najbolj to&egrave;ne in najnovej&#154;e podatke na teh spletnih straneh, vendar
8 podjetje ne prevzema nobenih garancij za to&egrave;nost podatkov. </p>
9 <p>Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti
10 podjetje PLIVA Ljubljana d.o.o niti katera koli druga pravna ali fizi&egrave;na
11 oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani zato ne
12 odgovarja za nobeno &#154;kodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemo&#158;nosti
13 uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakr&#154;ne koli napake ali
14 pomanjkljivosti v njihovi vsebini.<br>
15 </p>
16 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26